Hitachi

輸配送高度化

急激に変わりつつある生活様式への対応や、ドライバー不足の課題に対し、デジタル技術を活用した配送計画の自動化、ドライバーの安全運行管理などで、輸配送高度化に貢献します。

輸配送高度化の図